Svátost manželství

Muži, každý z vás, ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil. (Ef 5, 25-26)
Máte-li zájem o svátost manželství, a jste z náší farnosti kontaktujte nás.

Svátost smíření

Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Jan 20,23

Odpuštění hříchů, spáchaných po křtu se uděluje prostřednictvím svátosti smíření (pokání).
Svátost pokání se skládá ze tří úkonů kajícníka a rozhřešení kněze. Úkony kajícníka jsou: lítost, zpověď neboli vyznání hříchů knězi, dále předsevzetí vykonat zadostiučinění i skutky uložené za pokání.
– k svátosti smíření mohou přistupovat jen lidé pokřtění v církvi římskokatolické
– příležitost je vždy půl hodiny před mší svatou
– v jiném termínu po dohodě s duchovním správcem

Svátost biřmování

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. Sk 2,4
Máte-li zájem o svátost biřmování, a jste z náší farnosti kontaktujte nás.

Svátost eucharistie

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky… Jan 6, 51

Eucharistie je památka Kristovy velikonoční oběti, tedy díla spásy, uskutečněné Kristovým životem, smrtí a vzkříšení, a zpřítomněného liturgickým úkonem.

MŠE SVATÁ

– svátost eucharistie může přijmout pouze pokřtěný v římskokatolické církvi
– objednání mešních intencí je možné ve farní kanceláři

 

Svátost křtu

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy a, křtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha svatého. (Mt 28, 19-30)

Máte-li zájem o svátost křtu, a jste z náší farnosti kontaktujte nás.