Prosba od sester karmelitek

Chvála Kristu,

srdečně Vás zdravíme z Drast.

Obracíme se na Vás s jednou prosbu: v letošním roce u nás začal přes týden pracovat p. Vladislav Maroušek, který nám pomáhá s menšími stavebními pracemi v areálu. Protože je prací hodně, moc by mu pomohlo, kdyby k sobě měl alespoň 1-2 muže, kteří by mu pomáhali. Stále se potýkáme s nedostatkem financí na stavbu kláštera, proto není v našich možnostech zaplatit další dvě pracovní síly. 

Napadlo nás, že by se třeba mohli najít schopní muži – důchodci, kteří by byli ochotni sem přijet pomoci. Chápeme, že může být těžké najít někoho, kdo by k nám jezdil pracovat každý den, ale třeba by byl někdo ochoten jezdit pravidelně na 1-2 dny v týdnu. Pokud by se takových dobrovolníků našlo více, mohl by se celý týden takto zaplnit.

Chtěly jsme Vás tedy poprosit, pokud o takových lidech ve Vaší farnosti víte, jestli byste je mohli oslovit nebo tuto naši prosbu ve farnosti vyhlásit.

Pokud by se nějaký zájemce našel, prosíme, aby se nám přihlásil na mailovou adresu: karmel.svjosef@centrum.cz

Mockrát děkujeme a pamatujeme v modlitbě..

S přáním požehnaných velikonočních dní,

sestry bosé karmelitky z Drast

Přednášky – APHA

Pracovní právo nejen pro maminky a tatínky (neděle 27. 2. 2022)

Sobota pro ženy – Madeleine Delbrelová: Spiritualita pro laiky (sobota 12. 3. 2022)

• doprovázet budou Kateřina Lachmanová a Pavlína Bílková

Jak křesťansky zpracovat rozvod – setkání pro rozvedené u Sv. Vojtěcha (sobota 26. 3. 2022)

• hosté Mons. Aleš Opatrný, ICLic. Mgr. Ondřej Pávek a PhDr. Anna Stodolová

Jak naplnit prázdné hnízdo – víkend pro rodiče, kterým odcházejí děti z domova (1. 3. 4. 2022)

• pod vedením Aleny a Pavla Poláčkových

Společné přípravy na život v manželství (12. – 31. 5. 2022)

• jarní kurz poběží prezenčně

Pro povzbuzení a inspiraci zveme na www.manzelstvi.cz:

Ztráty a nálezy v manželství

https://www.manzelstvi.cz/zivot-v-manzelstvi/krize-v-manzelstvi/ztraty-a-nalezy-v-manzelstvi.html

Existuje větší radost, než je vítězství

https://www.manzelstvi.cz/priprava-na-manzelstvi/existuje-vetsi-radost-nez-je-vitezstvi.html

Jak odpustit nevěru?

https://www.manzelstvi.cz/zivot-v-manzelstvi/krize-v-manzelstvi/jak-odpustit-neveru.html

Výchova k úctě začíná už od miminka

https://www.manzelstvi.cz/zivot-v-manzelstvi/rodina-s-detmi/vychova-k-ucte-zacina-uz-od-miminka.html

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU 2021 – INFO – POZVÁN

HNUTÍ DUCHOVNÍ OBNOVY NÁRODA ZVE NA SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ ZA POKOJ A POŽEHNÁNÍ PRAZE A ZEMI ČESKÉ A K UCTĚNÍ  1100 JUBILEA SV. LUDMILY  KONANÉ V DNE 27.9. 2021  V PRAZE . VE  12:00 HOD  JE ZAHAJOVACÍ MŠE SV. U HROBU SV. LUDMILI V BAZILICE SVATOJIŘSKÉ, PROCESÍ POKRAČUJE  SE ZASTAVENÍM VE SVATOVÍSTSKÉ KATEDRÁLE,  PRAŽSKÉ JEZULÁTKO, KOTEL KŘÍŽOVNÍKU- OBNOVONEÝ MARIÁNSKÝ SLOUP, TÝNSKÝ CHRÁM A KONČI V 17:00  HOD U SOCHY SV. VÁCLAVA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ.

Výzva biskupů – sčítání lidu

Bratři a sestry,

 1. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
  Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik.
  Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice
  je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 %
  obyvatelstva. Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve
  jste členem. Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme,
  že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině
  sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
  Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí
  kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.
  Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).
  Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska

Novéna k svaté Anežce České

Vážení a milí,

na příští pátek 13. listopadu připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa „sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“( Jan Pavel II.Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.

Každý z nás má jistě svůj styl modlitby, ale vím, že mnozí udělali vynikající zkušenost s modlitbou novén. Proto si dovolím nabídnout Vám a Vašim farníkům Novému ke sv. Anežce České, kterou Vám zasílám s laskavým svolením nakladatelství Lípa, kterému tímto děkuji.

Ať na přímluvu sv. Anežky i Vám, Vaší službě a naší zemi Pán žehná!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář

Dušičky

Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad

23.10.2020 

 Jak stanovil dnešní dekret Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům biskupů, diktovaným probíhající pandemií, která na mnoha místech zakazuje shromažďování většího počtu osob.

Jak pro portál Vatican News vysvětlil vrchní penitenciář, kard. Mauro Piacenza, tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se nejenom rozšiřuje na celý měsíc, nýbrž odpustky získatelné v kostele při mši svaté ze slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé (1.-2.11.), je možné pro duše v očistci obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den v měsíci listopadu, a to za splnění obyklých podmínek.

Kardinál Piacenza dále zdůraznil, že dekret Apoštolské penitenciárie se obrací rovněž ke kněžím, které vyzývá, aby 2. listopadu, na Památku všech zemřelých, sloužili pokud možno tři mše svaté, jak jim to umožňuje již od roku 1915 konstituce Benedikta XV. Nejvyšší formou modlitby za zemřelé je totiž právě mše svatá, a tudíž je žádoucí, aby se jí za pandemických omezení mohlo účastnit co nejvíce věřících. Vatikánský tribunál zároveň naléhá na velkorysou službu kněží ve zpovědnicích.

Zvláštní výjimku předpokládá dekret pro staré a nemocné lidi i všechny, kteří ze závažných důvodů nemohou vycházet z domu, tedy včetně státem nařízené karantény. Tito věřící mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma, pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

O další výjimce pro diecéze v České republice a přesných podmínkách získání plnomocných odpustků pro duše v očistci informuje předseda České biskupské konference:

Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. 

   Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. 
 
Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026. 
 
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:
(1) daný den přijmout eucharistii
(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
(3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce
(4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. 

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence

Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1]