Kamenice

Římskokatolická farnost Říčany

Filiální kostel sv. Františka z Assisi v Kamenici

 Popis kostela sv. Františka z Assisi v Kamenici

     Původní podoba kostela byla pozdějšími přestavbami zcela změněna. Na románský původ nás může upozornit jen polokruhové zakončení presbytáře. Presbytář je sklenut křížovou klenbou bez žeber. Loď má klenbu valenou s výsečemi nad okny.
Úprava vnitřku kostela pochází z roku 1797, kdy arcibiskup Salm nechal kostel přestavět. Na klenbě presbytáře je vymalováno ozářené hebrejské jméno Boží „Jehova“. Na klenbě lodi je vyobrazen Mojžíš na hoře Sinaj.
K severnímu boku lodi je přistavěna kaple čtvercového půdorysu. Na jejím stropě je vymalován ozářený Mariánský monogram
Při východní zdi stojí empirový náhrobek arcibiskupa Salma, jenž tu dle svého přání byl pochován. Pomník dal postavit nástupce Salmův arcibiskup Václav Leopold Příchovský. Na náhrobku je vytesána symbolická postava Víry. Hrobka sama se nalézá pod kaplí. Vchod do ní je přikryt kamenem vsazeným do dlažby. Podle počátečních písmen a letopočtu na kameni vytesaném je parno, že si hrobku nechal vyrobit v roce 1753 tehdejší majitel Kamenice baron Sternegg.


Historie kostela sv. Františka z Assisi v Kamenici
Kostelec u Křížků      Přesné datum založení kostela není známo. Některé architektonické prvky ovšem prozrazují, že býval postaven ve slohu románském. Prvním známým knězem byl v roce 1364 plebán Jiří.
Dle starých zápisů, zde v 17. století působil jezuita Bohuslav Balbín.
Od roku 1763 byla Kamenice majetkem arcibiskupství Pražského a to až do roku 1859, kdy ji J.E. kardinál arcibiskup Bedřich ze Schwarzenbergů postoupil velkoprůmyslníku Ringhoffrovi výměnou za statek Hodkovice u Břežan.
Kostel byl v roce 1797 za arcibiskupa Viléma Florentina Salma přetavěn. Kostel byl zvýšen a sklenut. Okna byla rozšířena a za oltářem zřízeno velké okrouhlé okno, které však později bylo opět zazděno. Při této přestavbě byla též přistavěna sakristie. Obnovený kostel byl vysvěcen 26.žáří 1797 od světícího biskupa Chlumčanského při přítomnosti biskupa Salma.
V roce 1898 byl architektem Stibralem upraven na nynější podobu. Bývalý hřbitov kolem kostela byl zrušen a proměněn v část zámeckého parku. Bývalý hřbitov připomíná veliký kamenný kříž s tělem Ukřižovaného. Na podstavci je nápis:“Poněvadž na tomto místě ještě kosti v Pánu zesnulých osadníků odpočívají, proto Jejich knížecí milost Vilém Flor. Salm-Salm kníže arcibiskup Pražský, tento kříž postaviti dal, aby nábožní křesťané pro upamatování na své předky „Otče náš“ a „Zdrávas“ nábožně se pomodlili L.P. 1810.“


Patron Sv. František z Assisi (Serafínský)
•    13. století, zakladatel františkánského řádu, největší reformátor duchovního života ve středověku, sv. 4.10.
Narodil se roku 1182 v Assisi jako syn zámožného obchodníka suknem. Až do svých dvaceti let žil světáckým životem bohatého mladíka, pak se však rozhodl zcela následovat Krista dobrovolnou naprostou chudobou a radostnou láskou k Bohu a ke všemu tvorstvu. Roku 1209 založil řád Menších bratří, roku 1212 řád klarisek. Z pokory nepřijal kněžské svěcení, ale byl pouze jáhnem. Roku 1224, dva roky před svou smrtí obdržel na hoře Alvernu stigmata. Bývá zobrazován v řeholním rouchu, častěji bezvousí, s tonsurou, někdy s kapucí na hlavě, případně se znatelnými stigmaty na rukou. Jeho atributy jsou kříž a kniha (regule řádu), někdy ovečka u nohou. Časté výjevy jsou. Sv. František káže ptákům, sv. František přijímá stigmata, sv. František podpírá řítící se lateránskou baziliku.


Soupis kněží působících v kostele sv. Františka z Assisi v Kamenici

?     – 1364   Jiří
1364 – 1407     Havel z Ledče
1407 – 1412     Martin z Častolovic
1412 – 1412     Pešek (Pessico)
1412 – 1412     Václav z Manětína
1412 – 1414     Alš z Blažimi
1414 – 1418     Matěj
1418 –     ?        Petr1996 – 2002     P. ThMgr. Paweł Adam Dębek
2002 – 2005     P. Ing. Mgr. Petr Bouška
2005 – 2009      P. Lukáš Buchta O. Praem
2009 – …..          P. Mgr. Konstantin Petr Mikolajek O.Praem
Jména dalších kněží nejsou známa. V době husitské, zde působili husitští kněží. Později byla Kamenice připojena ke Kostelci u Křížků

 

Comments are closed.